wbg logo

科研成果

论文列表

Miao Zhang, Wenmin Huang, Lei Zhang, Zixuan Feng, Yanxia Zuo, Zuoming Xie*, Wei Xing*. 2024 . Nitrite-dependent anaerobic methane oxidation (N-DAMO) in global aquatic environments: A review . Science of the Total Environment, 921 : 171081

Lingling Chen, Xiang Dong, Hang Huang, Haixia Xu, Peninah Cheptoo Rono, Xiuzhen Cai*, Guangwan Hu*. 2024 . Assembly and comparative analysis of the initial complete mitochondrial genome of Primulina hunanensis (Gesneriaceae): a cave-dwelling endangered plant . BMC Genomics, 25 : 322

Hao Zhou, Huajie Zhang*. 2024 . The complete chloroplast genome of the medicinally important plant Plumbago zeylanica L. (plumbaginaceae) and phylogenetic analysis . Mitochondrial DNA Part B-Resources, 9 : 428-431

Chuanqi Huang, Xin Xiong, Dan Zhang, Qingfeng Ruan, Jie Jiang, Fuqian Wang, Guilin Chen*, Lu Cheng*. 2024 . Targeted screening of multiple anti-inflammatory components from Chrysanthemi indici Flos by ligand fishing with affinity UF-LC/MS . Frontiers in Pharmacology, 15 : 1272087

Yong You, Weipeng Li*, Youchao Chen, Quanfa Zhang, Kerong Zhang*. 2024 . Soil carbon and nitrogen accumulation during long-term natural vegetation restoration following agricultural abandonment in Qingling Mountains . Ecological Engineering, 201 : 107212

Suting Zhao, Hongsheng Jiang, Yang Liu, Ling Xian, Wenlong Fu, Saibo Yuan, Liyan Yin*, Wei Li*. 2024 . Germination Requirement and Suitable Storage Method of Hydrocharis dubia Seeds . Biology, 13 : 246

Weihong Zhang, Shuxin Liang, Hans-Peter Grossart, Joseph Alexander Christie-Oleza, Geoffrey Michael Gadd, Yuyi Yang*. 2024 . Convergence effect during spatiotemporal succession of lacustrine plastisphere: loss of priority effects and turnover of microbial species . ISME communications, 4 : ycae056

Chunxia Jiang, Zelong Zhao, Hans-Peter Grossart, Feng Ju, Yi Zhao, Geoffrey Michael Gadd, Ewa Korzeniewska, Yuyi Yang*. 2024 . Health risk ranking of antibiotic resistance genes in the Yangtze River . Environmental Science and Ecotechnology, 21 : 100388

Xia Wang, Peter M. Atkinson*, Yihang Zhang, Xiaodong Li, Kerong Zhang*. 2024 . Automatic mapping of 500 m daily open water body fraction in the American continent using GOES-16 ABI imagery . Remote Sensing of Environment, 304 : 114040

Qingyun Li, Yi Wang, Huimin Zhou, Yuanshuang Liu, Duncan Kiragu Gichuki, Yujun Hou, Jisen Zhang, Rishi Aryal, Guangwan Hu, Tao Wan, Sara Getachew Amenu, Robert Wahiti Gituru, Haiping Xin*, Qingfeng Wang*. 2024 . The Cissus quadrangularis genome reveals its adaptive features in an arid habitat . Horticulture Research, 11 : uhae038